وظایف اصلی روغن موتور

Tag: وظایف اصلی روغن موتور

تعویض کردن روغن موتور
ماشین MVM

تعویض کردن روغن موتور

تعویض کردن روغن موتور هنگامی که موتور خودرو روشن می شود ، دما در محفظه احتراق حدود 2500 درجه سانتی گراد خواهد رسید، اگر از