عمر مفید روغن موتور

Tag: عمر مفید روغن موتور

تعویض-روغن-موتور
ماشین MVM

زمان تعویض روغن موتور

زمان تعویض روغن موتور وظیفه اصلی روغن موتور کاهش اصطکاک و حرکت روان قسمت های متحرک موتور خودرو بر روی یکدیگر می باشد. همچنین روغن